มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 08/01/2567

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

K-CASH
มูลค่าหน่วยลงทุน
25.5085
ราคารับซื้อคืน
25.5085
ราคารับขาย
25.5086
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,248.75 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

TMB50
มูลค่าหน่วยลงทุน
101.3063
ราคารับซื้อคืน
101.3111
ราคารับขาย
101.3123
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,132.39 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

1AMSET50-RU
มูลค่าหน่วยลงทุน
68.6445
ราคารับซื้อคืน
68.6445
ราคารับขาย
68.9476
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
527.59 (ล้านบาท)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

ABV
มูลค่าหน่วยลงทุน
41.0116
ราคารับซื้อคืน
41.2322
ราคารับขาย
41.2325
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
503.97 (ล้านบาท)

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้

K-CBOND
มูลค่าหน่วยลงทุน
29.1174
ราคารับซื้อคืน
29.1174
ราคารับขาย
29.1175
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,136.25 (ล้านบาท)

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support