บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีการบริหารจัด การข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายนี้

ขอบเขตของการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการไปใช้ ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัย

  • กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างนั้น รักษาความลับ และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ หรือภายใต้วัตถุประสงค์ ของการจ้าง

  • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจศาล หรือตัวแทนทางกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ โดยใช้ความ ระมัดระวังและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการจากความเสียหาย การถูกเปลี่ยนแปลง หรือ การถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัทฯ

  • นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ลูกค้า/ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ ก็ได้โดยเพียงลูกค้า/ผู้ใช้บริการ แจ้งความจํานงดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า ลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงตามนโยบายการบริหาร จัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

ข้อยกเว้นความรับผิด

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ รับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหาย โดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากลูกค้า/ผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการจัดการบริหารความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร 0 2207 8888 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support