ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสาร

[CL_C120] แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
[CL_E318] หนังสือมอบอำนาจ
[OLI_01]แบบฟอร์ม Fax Claim
[OLI_02]แบบฟอร์ม OPD
[CL_C122] ใบรับรองแพทย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชย(ผู้ป่วยใน)
[CL_C123] ใบรับรองแพทย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชย(ผู้ป่วยนอก)
[CL_D140] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคมะเร็ง
[CL_D141] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
[CL_D142] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
[CL_D143] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
[CL_E310] หนังสือนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม
[CL_D144] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคมัลติเปลสเคอโรซิล
[CL_D145] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) กล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
[CL_D146] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคความดันเลือดสูงของเส้นเลือดแดงฯ
[CL_D147] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคไตวายเรื้อรัง
[CL_D148] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
[CL_D149_1(หน้า1)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(ทำเลเซอร์จอประสาทตา)
[CL_D149_1(หน้า2)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(ทำเลเซอร์จอประสาทตา)
[CL_D149_2] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน(สูญเสียอวัยวะจากการตัดขา)
[CL_D150] ใบรับรองความเห็นแพทย์ (CI) โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
[CL_DP200] แบบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
[CL_E311] หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล
[CL_E312] หนังสือขอรับสินไหมในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้รับประโยชน์
[CL_E313] หนังสือขอรับสินไหมในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย
[CL_E314] หนังสือขอรับสินไหมในฐานะผู้ปกครองของผู้เยาว์
[CL_E315] หนังสือขอรับสินไหมกรณีผู้เอาประกันภัยสาบสูญ
[CL_E316] หนังสือขอรับคืนเบี้ยประกันภัยกรณีผู้รับประโยชน์สูญหาย
[CL_E317] หนังสือเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้เยาว์
[CL_E319] หนังสือรับรองทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย
[CL_E320] หนังสือรับรองทายาทโดยธรรมของผู้รับประโยชน์
[CL_E321] หนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดู
[CL_E322] หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ
[CL_E323] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา(ตาย,สุขภาพ)
[CL_E324] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา,ปฏิเสธจ่ายอุบัติเหตุ(ตาย,สุขภาพ,ปฏิเสธอบ.)
[CL_E325] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา(เป็น,สุขภาพ)
[CL_E326] หนังสือยินยอมและรับทราบการบอกล้างสัญญา,ปฏิเสธความคุ้มครอง(เป็น,สุขภาพ,ปฏิเสธ)
[CL_E327] แบบฟอร์มการขอใบเสร็จรับเงิน,ประวัติการรักษา,เอกสารทางการแพทย์ คืน
[CL_E328] ใบรับเรื่องเรียกร้องสินไหม
[CL_T131(หน้า 1)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ค่าทดแทนทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
[CL_T131(หน้า 2)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ค่าทดแทนทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
[CL_T131(หน้า 3)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ค่าทดแทนทุพพลภาพ-สูญเสียอวัยวะ
[CL_T132(หน้า 1)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะกระดูกแตกหัก
[CL_T132(หน้า 2)] ใบรับรองความเห็นแพทย์ ภาวะกระดูกแตกหัก

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support