แผนคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพ สำหรับพนักงาน 5 - 30 คน

คุ้มครองสุขภาพ
อุบัติเหตุ
คุ้มครองชีวิต

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ระยะเวลา 1 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

  • เป็นพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล และปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย
  • พนักงานผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15 - 65 ปี และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการ
  • คู่สมรสของพนักงาน อายุระหว่าง 15 - 65 ปี
  • บุตรของพนักงาน อายุระหว่าง 14 วัน หลังคลอดและออกจากโรงพยาบาล - 23 ปี โดยยังไม่ได้สมรสและยังไม่ได้ทำงาน

เงื่อนไขการรับประกัน

  • จำนวนสมาชิกผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 5 - 30 คน
  • การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน : ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
  • การประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก : ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นมาก่อนหรือระหว่าง 90 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับของสมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละราย เว้นแต่การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยดังกล่าวนั้นเกินกว่า 270 วัน

หลักฐานที่ใช้ในการขอเอาประกัน

ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ และใบคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับสมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

บริการและข้อเสนอพิเศษ

  • ขยายข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  • สมาชิกผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายโดย ไม่ต้อง สำรองเงินจ่ายก่อน

ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง
 

แผน 1
 

แผน 2
 

แผน 3
 

แผน 4
 

แผน 5
 

แผน 6
 

1. กรณีเสียชีวิต การเสียชีวิตทุกกรณี 
ยกเว้นฆ่าตัวตายในปีแรกและ ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์
 

 100,000  
 


 200,000 
 

 
 300,000  
 
 
 400,000  
 
 
 500,000  
 

 
 600,000  
 


2. กรณีอุบัติเหตุ อบ.2 การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุธรรมดา (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1)
 
 
100,000 
 
 
200,000 
 
 
300,000 
 


400,000
 

 
500,000
 


600,000
 


3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(จ่ายผลประโยชน์ครั้งเดียว เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 
 
100,000
 
 
200,000
 
 
300,000
 
 
400,000
 
 
500,000
 
 
600,000
 

4. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
 
           
4.1 ค่าห้องและค่าอาหาร
 
           
4.1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดไม่เกิน 31 วัน / การเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 
1,000
 
1,500
 
2,000
 
2,500
 
3,000
 
4,000
 
4.1.2 ค่าห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 7 วัน / การเจ็บป่วย 1 ครั้งรวมกับข้อ 4.1.1 แล้วไม่เกิน 31 วัน
 
2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000
4.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 75,000
- รวมค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับไปและ/หรือมาจากโรงพยาบาล
 
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000
- ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์
 
1,000
 
1,000
 
1,000
 
1,000
 
1,000
 
1,000
 
 4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล/วัน สูงสุดไม่เกิน 31 วัน / การเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 
700
 
1,000
 
1,200
 
1,500
 
1,800
 
2,500
 
4.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) ต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 
2,000 32,000 42,000 52,000 62,000 80,000
4.5 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
(จ่ายรวมในผลประโยชน์ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.4 แล้วแต่กรณี)
 
4,000
 
5,000
 
6,000
 
6,000
 
7,000
 
10,000
 

4.6 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก /การบาดเจ็บ 1 ครั้ง
บาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 31 วัน
 

4,000
 

5,000
 

6,000
 

6,000
 

7,000
 

10,000
 


5. ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
กรณีไม่ได้ใช้สิทธิเบิกผลประโยชน์ทุกรายการ หรือใช้สิทธิเบิกเฉพาะค่าห้องค่าอาหาร
บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยตามค่าห้อง ค่าอาหารส่วนที่ยังไม่ได้เบิก สูงสุดไม่เกิน 31 วัน / การเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 

1,000
 

1,500
 

2,000
 

2,500
 

3,000
 

4,000
 

6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้ง / วัน, สูงสุดไม่เกิน 31 ครั้ง / ปีกรมธรรม์)
 

500
 

700
 

1,000
 

1,200
 

1,500
 

2,000
 

7. ค่ารักษาทางทันตกรรม (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)
การถอนฟัน, ขูดหินปูน, อุดฟัน ขยายความคุ้มครอง ค่าตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อการรักษาฟัน (มิใช่เพื่อการจัดฟัน), การตรวจสุขภาพช่องปาก, โรคเหงือกอักเสบและโรคของเนื้อรอบรากฟัน, การรักษารากฟัน
 

1,500
 

2,000
 

2,500
 

3,000
 

4,000
 


5,000
 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สูญเสียการรับฟังเสียงหรือการพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การเข้ารับการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support