แผนการประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับสมาชิกกลุ่มชุมชนต่างๆ

อุบัติเหตุ
คุ้มครองชีวิต
15 - 65 ปี

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

กรมธรรม์ประกันกลุ่ม ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานให้กับ ผู้ถือกรมธรรม์ ส่วนสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามใบคำขอเอาประกันภัย

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 • เป็น สมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ. อบต. อปพร. อสม. เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบ ต่อการทำประกันภัย

 • สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี และมีร่างกายสมบรูณ์ ไม่พิการ

   

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. มีจำนวนสมาชิกผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป  (สำหรับแผนทุนประกัน 200,000 บาท ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป)
 2. สมาชิกผู้เอาประกันทั้งกลุ่มต้องเลือกแผนความคุ้มครองเหมือนกันเพียงแผนเดียวเท่านั้น
 3. กำหนดวันที่เริ่มต้นการประกันภัย โดยยึดถือกรมธรรม์ ชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ
 4. ไม่มีการแจ้ง เพิ่ม - ลด สมาชิกผู้เอาประกันภัย หรือ เข้า - ออก ระหว่างปีกรมธรรม์
 5. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม เนื่องจากเป็นเบี้ยประกันภัยสุทธิแล้ว

 

หลักฐานที่ใช้ในการขอเอาประกัน

 1. คำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ (Code G002) และคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย (Code G003) * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการที่จะไม่รับประกันสมาชิกรายใดรายหนึ่ง หากใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่มชุมชนซึ่งออกให้โดยสำนักงานอำเภอหรือสำนักงานเขต และมีการจัดตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มชุมชนและรายชื่อสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยโดยประธานกลุ่มชุมชนลงนามรับรองพร้อมทั้งประทับตราประจำกลุ่มชุมชน (ถ้ามี)

 

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง


ผลประโยชน์
 

 GU-50 
 


 GUA-50 
 


 GU-100 
 

 GUA-100 
 


 GU-200 
 


 GUA-200 
 

กรณีเสียชีวิต
 

50,000
 

50,000
 

100,000
 

100,000
 

200,000
 

200,000
 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ* หรือ กรณีเสียชีวิต
จากการฆาตกรรม / ลอบทำร้าย
 

50,000
 

100,000
 


100,000
 


200,000
 

200,000
 

400,000
 

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เนื่องจากอุบัติเหตุ) หรือ
กรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 2 ส่วน (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
(มือ เท้า สายตา หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน)
 

--
 

 50,000 
 


--
 


 100,000 
 

--
 

 200,000 
 

กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
(มือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 

--
 

 30,000 
 

--
 
 
60,000 
 

 --
 
 
 120,000 
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

การเสียชีวิต อุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

* ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ หากเกิดอุบัติเหตุภัยสาธารณะ ผลประโยชน์จะจ่ายให้เป็น 2 เท่า

** ผลประโยชน์กรณีอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักยานยนต์ เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ (100%)

*** ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องไม่ป่วยมาก่อนการทำประกัน

**** เป็นเอกสารประกอบการขายสำหรับตัวแทน  หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support