สิ่งที่เรายึดมั่น

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าบริษัทประกันชีวิตเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และผู้รับผลประ โยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในจริยธรรม และหลักบรรษัทภิบาล อย่างเคร่งครัด โดยบริหารจัดการบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กฎเกณฑ์ของ หน่วยงานราชการ มีการกำหนด ขอบเขตความรับผิดชอบ และการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานอย่างเหมาะสม พัฒนาให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ตลอดจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน และตัวแทนยึดมั่นในจริยธรรม และมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนคู่ค้า รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนร่วมกัน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย 

ตามแนวทางของหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลไกการบริหารงาน และระบบการกำกับดูแล เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งอยู่ในแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิทักษ์สิทธิ ลดความเสี่ยงและ ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยมีเจตนารมณ์ ร่วมกันที่จะกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรรวม ทั้งให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจ สอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่เหมาะสม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ระบบการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจ อย่างมั่นคง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในการ ดำเนินธุรกิจ เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจต่อบริษัทฯ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันและ ความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป

Ocean Spirit : ส่งพลังความรัก

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่เพียงเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย พลังความรัก ซึ่งเกิดจากความปรารถนาที่จะเห็นลูกค้า ของเราทุกคนมีหลักประกันที่มั่น คงในชีวิตและอนาคต เรายังส่งต่อพลัง ความรักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และ สร้างแรงผลักดันให้ กับชุมชนต่าง ๆ ให้เกิดกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน มีความสุข มีรอยยิ้ม และเติบโตเคียงข้างไปกับเราตลอดไป

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันประกันชีวิตที่ดำเนินธุรกิจด้วย การกำกับดูแลภายใต้หลักธรรมาภิบาล เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย มากว่า 69 ปี โดยมี เจตจำนงแน่วแน่ในการมีส่วนช่วยวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคงให้ชีวิต และครอบ ครัวคนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยความรักที่เรามีให้แก่ทุกคน เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของ ชีวิต" โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนึ่งในปณิธานที่เรายึดมั่นก็คือ การดำเนินธุรกิจที่ สอดผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมที่ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กร มีส่วนร่วมในกิจ กรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของ “ไทยสมุทรจิตอาสา” หนึ่งในความภาคภูมิใจของไทยสมุทร ประกันชีวิต ด้วยจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันที่แทรกซึมสู่หัวใจพนักงานและตัวแทนประกัน ชีวิตไทยสมุทรทั่วประเทศที่พร้อมหยิบยื่นน้ำใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกำลังทรัพย์ แรงกาย แรงใจ และรอยยิ้มสู่สังคมไทยในทุกเมื่อที่สังคมต้องการ

กิจกรรม CSR

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ “พลังแห่งรัก” ให้กับชุมชน

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย มอบน้ำดื่ม
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย มอบน้ำดื่ม

OCEAN LIFE ไทยสมุทรมอบเงิน 5 แสนบาท ให้โรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทรมอบเงิน 5 แสนบาท ให้โรงพยาบาลศิริราช

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 145,000 บาท ให้มูลนิธิดวงประทีป
กิจกรรม CSR

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 145,000 บาท ให้มูลนิธิดวงประทีป

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support