SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1)

ประกันควบการลงทุน
ได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

ได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

อยากเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ (Top-up Premium)

อยากเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ (Top-up Premium)

ถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ออกมาใช้ได้

ถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ออกมาใช้ได้

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

30 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
- เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว :
ขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ :
ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อครั้ง
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่านั้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. กรณีฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง
  3. กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  4. กรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อควรทราบ :
(1) กรณีผู้เอาประกันภัยมีผลรวมจากการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์น้อยกว่า 20% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
- OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1) เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบสมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
​- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ดูข้อมูล Unit Linked เพิ่มเติม

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support