โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ออมทรัพย์
ลดหย่อนภาษี

"รอไหวเหรอ 10 ปี? กับตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่มี"
OCEAN LIFE ไทยสมุทรขอแนะนำ ประกันลดหย่อนภาษี ยืน 1 รับเงินคืน “สูง”
ตั้งแต่ปีแรก เพื่อไปลงทุนต่อ

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5

ประกันลดหย่อนภาษี 10/5

ประกันลดหย่อนภาษีที่ให้เงินคืนตั้งแต่ปีแรกเพื่อไปลงทุนต่อ

พร้อมบริการจากนักวางแผนการเงินคอยดูแล

รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก

รับเงินคืนสูงตั้งแต่ปีแรก

รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6
รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 9
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 530%
ความคู้มครองชีวิต

ความคู้มครองชีวิต

รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500%* ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5 - 6
ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป
อ้างอิงลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

30 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กําหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

"รอไหวเหรอ 10 ปี? กับตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่มี"
OCEAN LIFE ไทยสมุทรขอแนะนำ ประกันลดหย่อนภาษี ยืน 1 รับเงินคืน “สูง”
ตั้งแต่ปีแรก เพื่อไปลงทุนต่อ

  • โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5
  • ประกันลดหย่อนภาษี 10/5

ประกันลดหย่อนภาษีที่ให้เงินคืนตั้งแต่ปีแรกเพื่อไปลงทุนต่อ
พร้อมบริการจากนักวางแผนการเงินคอยดูแล

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. กรณีฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันที่ต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  3. กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  4. กรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อควรทราบ :
(1) กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) 
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
​- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support