โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี

อุบัติเหตุ
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 12 ล้านบาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลก

สูงถึง 100,000 บาท/ครั้ง
ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล**

ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล**

เพียงแสดงบัตร Ocean Care Card

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

5 – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 2 แผน
แผน 1 : 2,000,000
แผน 2 : 3,000,000
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

หมายถึง

  1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
  2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
  3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

     วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในแต่ละปฏิทิน และวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้หมายรวมถึงวันหยุดชดเชยของวันดังกล่าว

     วันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่, วันมาฆบูชา, วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์, วันสงกรานต์, วันฉัตรมงคล, วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, วันวิสาขบูชา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันปิยมหาราช,  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ และวันสิ้นปี

     วันหยุดชดเชย หมายถึง หากวันหยุดนักขัตฤกษ์วันใดวันหนึ่งตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ให้ถือว่าวันทำงานวันแรกซึ่งถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดชดเชย หรือ หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้ถือว่าวันทำงานวันแรกและวันที่สองซึ่งถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดชดเชย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การแท้งลูก
  4. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ โดยคำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น

ข้อควรทราบ :
*สำหรับโอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี แผน 3,000,000 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1
**โรงพยาบาลเครือข่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ค่าปลงศพ (ค่าช่วยเหลืองานศพ) กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จะให้ความคุ้มครองภายหลัง 180 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support