ไทยสมุทรคุ้มค่า

อุบัติเหตุ
จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*

จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*

จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มคุ้มครองให้ทุกปี ๆ ละ 5 %**

จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มคุ้มครองให้ทุกปี ๆ ละ 5 %**

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท/ครั้ง***

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท/ครั้ง***

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

5 – 70 ปี (ไทยสมุทรคุ้มค่า 1)
5 – 60 ปี (ไทยสมุทรคุ้มค่า 2)
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 4 แผน
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี (ไทยสมุทรคุ้มค่า 1)
ชำระครั้งเดียว (ไทยสมุทรคุ้มค่า 2)
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

5 ปี / รายปี (ไทยสมุทรคุ้มค่า 1)
5 ปี / ชำระครั้งเดียว (ไทยสมุทรคุ้มค่า 2)

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การแท้งลูก
  4. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ โดยคำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นต้น

​ข้อควรทราบ :
* กรณีเลือกแบบประกันไทยสมุทรคุ้มค่า แผน 200,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และมีอายุระหว่าง 5 – 60 ปี
** รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1) จากกรณีอุบัติเหตุทั่วไป (ข้อ1.1)
*** กรณีซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยสมุทรคุ้มค่า หรือเบาใจ แผน 1,000,000 บาท
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support