สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง (CI)

คุ้มครองสุขภาพ
คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด*

คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด*

รับความคุ้มครอง สูงสุด 500,000 บาท**

รับความคุ้มครอง สูงสุด 500,000 บาท**

คุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม

คุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

20 – 69 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 79 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 5 แผน
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
(รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน)
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามกระทำเช่นว่านั้น
  2. ใช้ หรือเคยใช้ยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาในทางที่ผิด (Substance Abuse) ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
  3. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
  4. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  5. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เป็นต้น

ข้อควรทราบ :
* อ้างอิงข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข ปี 2554 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
** ความคุ้มครองสำหรับแผน 500,000
- สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมนั้น ๆ ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสำหรับปีต่ออายุอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยในปีนั้น ๆ รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support