ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน สำหรับรถยนต์

คุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
สร้างหลักประกันให้คุณและคนข้างหลังไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

สร้างหลักประกันให้คุณและคนข้างหลังไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ซื้อง่ายผ่านช่องทาง Online

ซื้อง่ายผ่านช่องทาง Online

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

20 – 64 ปี
(รวมระยะเวลาคุ้มครองอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)​
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 500,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว
สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก แต่ไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รอง

กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1. กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

2. กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีใดกรณีหนึ่งเพียงกรณีเดียวและสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1 - 8 ปี และไม่เกินระยะเวลาในสัญญากู้ / ชำระครั้งเดียว

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

  1. การสูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง
  2. การสูญเสียมือหนึ่งข้าง และเท้าหนึ่งข้าง
  3. การสูญเสียมือหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
  4. การสูญเสียเท้าหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวรสิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ

 

เงื่อนไขข้อยกเว้นที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ออกให้ผู้ถือกรมธรรม์/สมาชิกผู้เอาประกันภัย โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง เช่น

  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. กรณีฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
  3. กรณีถูกผู้รับประโยชน์รองฆ่าตายโดยเจตนา
  4. กรณีแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อควรทราบ :
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support